Η πραξη

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών. Μέσα από την διαδικασία ανάπτυξης του Αστικού Παρατηρητηρίου, ο Δήμος Σερρών θα είναι σε θέση να επιλέξει τα θέματα βιωσιμότητας τα οποία θα αντιμετωπίσει ως προς τους βασικούς στόχους της ελκυστικότητας, συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, ανθεκτικότητας, υπεύθυνης χρήσης των πόρων, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλέγμα δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας προς αυτούς. Η ανάπτυξη του Αστικού Παρατηρητηρίου θα καταστήσει το Δήμο Σερρών πρωτοπόρο σε θέματα βιωσιμότητας συμβάλλοντας με τη σειρά του στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο με το ν.4440/2016.

Ασφαλης συνδεση

Η καταχώρηση και παρακολούθηση των δεικτών του Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου πραγματοποιείται μέσω εισόδου των στελεχών του Δήμου σε περιβάλλον ελεγχόμενης πρόσβασης.

Διασυνδεση με API

Δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης και ανάκτησης των δεδομένων του Αστικού Παρατηρητηρίου από τρίτα συστήματα, κατόπιν έγκρισης του Δήμου.

Παρακολουθηση δεικτων

Χάρη στην αποτύπωση των στοιχείων σε πίνακες δίνεται στα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου η δυνατότητα παρακολούθησης των δεικτών, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Καταχώριση δεικτών

Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μέσα από ασφαλή σύνδεση εδώ μπορούν να καταχωρούν τιμές για τους δείκτες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι τιμές εμφανίζονται στη μορφή πίνακα.

Dashboard Δεικτών

Το dashboard δίνει τη δυνατότητα στους Δημότες να προβάλλουν και να αξιολογούν τις επιδόσεις του Δήμου σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομία, το περιβάλλον, τη δημογραφία και άλλα.

Δίαυλος Δημοκρατίας

Οι Δημότες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το Δήμο από εδώ, για να αποτυπώσουν τις προτάσεις και τις ενστάσεις τους στο πλαίσιο της άμεσης Δημοκρατίας.