Δείκτες επιδόσεων για τις υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής στον Δήμο Σερρών

Για την παρακολούθηση της επίδοσης της πόλης έχει επιλεχθεί το πρότυπο ISO 37120:2018 «Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων-Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και ποιότητα ζωής», προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα του Δήμου Σερρών


layout styles

Διαχείριση δεικτών KPIs

Τα μέλη της Διοίκησης για την Έξυπνη Πόλη έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν τους δείκτες παρακολούθησης της πόλης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37120:2018 καθώς επίσης και τις τιμές τους με ασφαλή είσοδο από εδώ


Παρακολούθηση δεικτών KPIs

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τιμές των δεικτών επίδοσης για την πόλη από εδω.

style switcher